Μελέτη & Κατασκευή

Μελέτες και κατασκευές ηλεκτρομηχανολογικών έργων

Όσον αφορά την αντιμετώπιση ενός ηλεκτρομηχανολογικού έργου (μελέτη, κατασκευή και aftersalesservices), η LEADAIRA.E. είναι στελεχωμένη με μηχανικούς και συνεργεία κατασκευής με σκοπό την πλήρη και υπεύθυνη υποστήριξη του κάθε έργου. Η εταιρεία εφαρμόζει μια σειρά μέτρων και πρακτικών για την εξασφάλιση της ποιοτικής στάθμης του παραγόμενου έργου, σύμφωνα με τις προδιαγραφές του έργου. Προδιαγραφές που βασίζονται στην αυτοψία του χώρου από τα στελέχη της LEADAIRA.E. με σκοπό την συνεχή συνέπεια εκ μέρους μας ως προς τις συνθήκες που από την πλευρά του πελάτη.

Σχετικά με την κατασκευή παρακάτω παρατίθενται τα σπουδαιότερα σημεία των μέτρων αυτών, όπως αυτά εφαρμόζονται.

Στις κατασκευές το ζήτημα της ποιότητας είναι σύνθετο και η εταιρεία μας κάνει συνεχώς σημαντικές προσπάθειες για τη βελτίωση των μεθόδων κατασκευής, οργάνωσης και λειτουργίας των εργοταξίων.

Συγκεκριμένα, τα μέτρα που λαμβάνει αποτελούνται κυρίως από τις παρακάτω παραμέτρους:

Εκτός από τα παραπάνω, ουσιαστικό ρόλο παίζει η κατάρτιση και η εμπειρία των μηχανικών - εργοταξιαρχών της εταιρείας, οι καλές σχέσεις με το προσωπικό και η ακεραιότητα του χαρακτήρα τους.